هفته تربیت بدنی و ورزش

تاریخ برگزاری : ۲۶ مهر ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۰۲ آبان ۱۳۹۸
مناسبت روز