گروه های پژوهشیگروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر محمد حسین علیزاده
 
دانشگاه تهران استاد مدیر
2 دکتر  حسن دانشمندی
 
دانشگاه گیلان استاد عضو
3 دکتر منصور صاحب الزمانی
 
دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد عضو
4 دکتر نادر رهنما
 
دانشگاه اصفهان استاد عضو
5 دکتر فریبرز هوانلو دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشیار عضو
6 دکتر فریبا محمدی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
7 دکتر نرمین غنی زاده
 
دانشگاه ارومیه استادیار عضو
8 دکتر مصطفی زارعی
 
دانشگاه شهید بهشتی استادیار عضو
9 دکتر حامد عباسی
 
پژوهشگاه استادیار دبیر
 

گروه یادگیری و کنترل حرکتی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر ملیحه نعیمی کیا
 
پژوهشگاه استادیار مدیر
2 دکتر مهدی نمازی زاده
 
دانشگاه خوراسگان اصفهان دانشیار عضو
3 دکتر محمود شیخ
 
دانشگاه تهران دانشیار عضو
4 دکتر حمیدرضا طاهری
 
دانشگاه فردوسی مشهد استاد عضو
5 دکتر معصومه شجاعی
 
دانشگاه الزهراء (س) دانشیار عضو
6 دکتر بهروز عبدلی
 
دانشگاه شهید بهشتی دانشیار عضو
7 دکتر محمد تقی اقدسی
 
دانشگاه تبریز استاد عضو
8 دکتر علی کاشی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
9 دکتر امین غلامی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
10 دکتر امیر شمس
 
پژوهشگاه استادیار عضو
11 دکتر صالح رفیعی
 
پژوهشگاه استادیار دبیر
 

گروه مدیریت ورزشی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر علیرضا الهی
 
دانشگاه خوارزمی دانشیار مدیر
2 دكتر فرشاد تجاری
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز استاد عضو
3 دكتر محمد حسین قربانی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
4 دکتر محسن اسماعیلی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
5 دکتر مهدی رسولی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
6 دکتر  نازنین راسخ  
 
پژوهشگاه استادیار عضو
7 دکتر مصطفی افشاری
 
پژوهشگاه استادیار عضو
8 دکتر حسین زارعیان پژوهشگاه استادیار دبیر
 

 
گروه فیزیولوژی ورزشی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر سجاد احمدی زاد
 
دانشگاه شهید بهشتی دانشیار مدیر
2 دکتر حمید رجبی دانشگاه خوارزمی
 
دانشیار عضو
3 دکتر هادی روحانی پژوهشگاه
 
استادیار عضو
4 دکتر محمد شریعت زاده
 
پژوهشگاه استادیار عضو
5 دکتر سعید نقیبی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
6 دکتر محمد علی اذربایجانی
 
دانشگاه آزاد اسلامی احد تهران مرکز استاد عضو
7 دکتر مهدی بیاتی
 
پژوهشگاه استادیار عضو
8 دکتر معصومه هلالی زاده پژوهشگاه استادیار دبیر
 
 
 
گروه روانشناسی ورزشی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی
 
دانشگاه امام حسین(ع) استاد مدیر
2 دکتر محمد خبیری
 
دانشگاه تهران
 
دانشیار عضو
3 دکتر حمید یعقوبی
 
دانشگاه شاهد
 
استادیار عضو
4 دکتر علیرضا فارسی
 
دانشگاه شهید بهشتی دانشیار عضو
5 دکتر علیرضا آقابابا پژوهشگاه استادیار عضو
6 دکتر علیرضا بهرامی
 
دانشگاه اراک دانشیار عضو
7 دکتر مهدی محمدی نژاد دانشگاه فردوسی مشهد
 
استادیار عضو
8 دکتر امیر شمس پژوهشگاه استادیار دبیر
 


گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ پژوهشگاه مرتبه علمی سمت در گروه
1 دکتر علی شریف نژاد
 
پژوهشگاه  استادیار مدیر
2 دکتر سعید ایل بیگی
 
دانشگاه بیرجند
 
دانشیار عضو
3 دکتر نادر فرهپور
 
دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
استاد عضو
4 دکتر منصور اسلامی
 
دانشگاه مازندران دانشیار عضو
5 دکتر الهام شیرزاد
 
دانشگاه تهران استادیار عضو
6 دکتر محسن دماوندی
 
دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار
 
عضو
7 مهندس امین هوش افزا
 
پژوهشگاه کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دبیر