معرفی

شریف-نژاد.jpg
دکتر علی شریف نژاد
مدریت امور پژوهش و تحقیقات کاربردی


image-2-(2).jpg
خانم بهشته اقبالی
کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی
88747836 داخلی 408


scan0001-(2).jpg
خانم زیبا استوان
کارشناس مسئول طرح های پژوهشی
88747836 داخلی 421


aks-(1).jpg
آقای اسماعیل مظفری پور
کارشناس امور اعضای هیات علمی
88747836 داخلی 420


pic-(1).jpg
خانم زهره رضایی
کارشناس طرح های پژوهشی

88747836 داخلی 415