طرح های پژوهشی

در راستای اولویت های پژوهشگاه و نظر به اهمیت تحقیق در سازمان ها، یکی از اولویت های معاونت پژوهشی جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات و کمک به تولید و انتشار علوم ورزشی تصویب طرح های پژوهشی است.
برای رسیدن به این هدف آیین نامه ها و فرم های مربوطه جهت اطلاع به شرح ذیل می باشد:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح هرگونه سوال می توانید با پست الکترونیکی ssri.r.d@gmail.com مکاتبه فرمایید.