مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

اقابابا.jpg


علیرضا آقابابا
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
اهداف و شرح وظایف

برنامهریزی به منظور تحقق و اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی و ایجاد مکانیزمهای لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی در عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی برای قانونمند و روشمند کردن فعالیتها و برنامههای فرهنگی در پژوهشگاه
برنامهریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیتها و غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان و کارمندان و اعضای هیأت علمی
تدوین ضوابط برای حمایت و قدردانی از استادان، دانشجویان، کارکنان و واحدها و تشکلهای موفق در      فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی در جهت ارتقای سطح آگاهیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دستاندرکاران امور فرهنگی پژوهشگاه و توجه دادن آنان به مسائل اصلی جامعه و آشنا کردن آنها با پیشرفتهای فرهنگی و هنری ملی و جهانی
برنامهریزی و سیاستگذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی به منظور راهاندازی و گسترش فعالیتهای دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان خانواده پژوهشگاه و بروز خلاقیتها و استعدادهای دینی آنان
مطالعه مستمر به منظور ارائه روشهای مناسب جهت تعمیق ارزشهای مذهبی در برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی
برنامهریزی و تلاش برای ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
تحقیق و مطالعه و برنامهریزی پیرامون مناسبتهای ملی
برنامهریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی در پژوهشگاه
برنامهریزی به منظور تهیه و تدوین برنامههای کوتاه مدت و اجتماعی در پژوهشگاه
الگوسازی فعالیتهای فرهنگی مطلوب در پژوهشگاه
گزارشگیری از مدیریتها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی
ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه بر اساس شاخصهای ابلاغی از سوی وزارت
تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی به صورت دورهای یا بر اساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم
جمعآوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخصهای فرهنگی و اجتماعی
تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسیهای آزاد اندیشی
بررسی درخواستهای برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسیهای آزاد اندیشی
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی کرسیهای آزاد اندیشی
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و شیوهنامههای برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه
طراحی و توزیع پرسشنامههای موردنظر در بین اعضای پژوهشگاه
تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارشهای موردی
ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامههای معاونت فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی جلسات شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاهها و دانشگاهها
برنامهریزی و اجرای جشنوارههای مختلف ملی و مذهبی