تفاهم نامه ها

در راستای ماموریت های سازمانی و در چارچوب قوانین به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد و استمرار آن، بین سازمان ها و مراکز علمی تفاهم نامه هایی منعقد می گردد که می تواند ظرفیت های علمی قابل توجهی را خلق و دستیابی به تعالی در مرزهای مشترک را محقق نمایید.
از اینرو به منظور همکاری و هم افزایی از ارگان ها و سازمان ها و مراکز علمی دعوت به همکاری می گردد.
 
هدف
همکاری، تعامل و تبادل امکانات و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مشاوره ای و رفاهی در تمام زمینه های مرتبط با وظایف، با رعایت ضوابط.
 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 93 با:
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 94با:
 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 95با:
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 96با: