کتاب های منتشره

رديف عنوان مولف مترجم سال چاپ وضعیت
موجودی
1 فيزيولوژي ورزشي دوران رشد دكتر تامس رولند دكتر عباسعلي گائيني 1379 -
2 تربيت بدني در آئينه فرهنگ و ادبيات ايران محمد نيكوبخت ----- 1380 -
3 يادگيري حركتي ( مفاهيم و كاربردها) ريچارد اي مگيل دكتر معصومه شجاعي – دكتر واعظ موسوي 1380 -
4 ورزش و درمان بيماريها برايان س، و همكاران دكتر حلبچي،دكتر عسگري خانقاه 1380 -
5 اوقات فراغت لس هيوود و همكاران دكتر محمد احساني 1380 -
6 ديدگاههاي علمي در ورزش بانوان ژاگلين ل،يل،سي و همكاران دكتر نوابي نژاد و همكاران 1381 -
7 روان شناسي داوري رابرت اس،وينبرگ،پگي ا،و ريچاردسون سيروس چوبينه 1381 -
8 نمو، باليدگي و فعاليت بدني رابرت م مالينا،كلود بوچارد دكترعباس بهرام، دكتر  خلجي 1381 -
9 سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمرين ميخائيل آي-كالينسكي و همكاران دكتر رضا قراخانلو و همكاران 1381 -
10 اصول و روش شناسي تمرين از كودكي تا قهرماني تئودور.ا.بومپا دكتر خسرو ابراهيم ، هاجر دشتي دربندي 1381 -
11 سازگاري عضلاني در تمرين و فعاليت بدني لورينگ،ب،رول،يوهان ت شيفرد دكتر  رضا قراخانلو ،‌دكتر احمد آزاد 1381 -
12 ساختار و عملكرد دستگاه عضلاني و اسكلتي جيميز واتكينز ولي اله دبيدي روشن 1381 -
13 مجموعه خلاصه پايان نامه هاجلد 1 پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشی ----- 1381 -
14 زمان بندي و طراحي تمرين قدرتي در ورزش تئودور،بومپا رجبي ، آقا علي نژاد ، سياهكوهيان 1382 -
15 مجموعه خلاصه پايان نامه ها جلد2 پژوهشكده تربيت بدني --- 1382 -
16 بيومكانيك و آناتومي كاربردي در ورزش جان بلوم فيلد،تيموتي آرآكلند،بروس سي،اليوت،گرگ ويلسون سعيد ارشم 1382 -
17 كتابشناسي توصيفي تربيت بدني شهرزاد كردبچه ----- 1382 -
18 پاسخ لاكتات خون به فعاليت ورزشي آرتورولتمن محمد فرامرزي – دكتر گائيني 1383 -
19 پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي قراخانلو –  دانشمندي –  عليزاده ----- 1383 -
20 حركات اصلاحي دانشمندي – عليزاده-  قراخانلو ----- 1383 -
21 علم تمرين دكتر عيدي عليجاني ----- 1384 -
22 بيش تمريني در ورزش دكتر ريچارد بي – كريدر دكتر آزاد- چوبينه-دكتر سياهكوهيان 1384 -
23 بيومكانيك ورزش و تمرين پيترام مك گينيس دکترژاله معماري 1384 -
24 آمادگي جسماني(پويا شيوه اي كاربردي) جرج مك گلاين فاطمه پسند 1384 -
25 آمادگي رواني براي ورزشكاران حرفه اي لوهاردي-گراهام جونز-دانيل گولد منصور سياح و همكاران 1384 -
26 اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي ( 1) رابرت آ.رابرگز-اسكات ا. رابرتس دكتر گائيني – دكتر دبيدي روشن 1384 -
27 اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (2) رابرت آ.رابرگز-اسكات ا. رابرتس دكتر گائيني – دكتر دبيدي روشن 1385 -
28 يادگيري و كنترل حركتي دكتر محمود شيخ و همكاران ----- 1386 -
29 پايش بيو شيميايي تمرينهاي ورزشي اتكوويرو-مهيس ويرو دكتر گائيني و همكاران 1386 -
30 راهنماي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، دكترا و ارزيابي طرح هاي پژوهشي دكتر حسن خلجي ----- 1387 -
31 انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني دكتر مظفري - دكتر وحيدي ----- 1387 -
32 جنبه هاي عصلاني – عضلاني فعاليت بدني گاردينر دكتر رضا قراخانلو و دكتر احمد آزاد 1387 -
33 فعاليت ورزشي  استقامتي و بافت چربي باربارانيكولاس دكتر محمد فرامرزي 1387 -
34 آشنايي با فيزو ----- دكتر مهدي طالب پور – دكتر حميدرضا طاهري 1387 موجود
35 تربيت بدني و ورزش معلولان دكتر مجيد جلالي فراهاني با همكاري فريبا محمدي ليلايوز باشي ----- 1388 -
36 بسترهاي پرورنده و عوامل سازنده فوتبال ايران دكتر سيد نصرا... سجادي ----- 1388 موجود
37 طراحي و مديريت تاسيسات و اماكن ورزشي دكتر سيد امير احمد مظفري ----- 1388 -
38 كاربرد مهارتهاي ذهني در ورزش دكتر مهدي سهرابي-دكتر مهدي فتحي ----- 1389 -
39 دستورالعمل نرم افزار تهيه نورم هاي استاندارد آمادگي جسماني دكتر مجيد كاشف ----- 1389 موجود
40 حركت شناسي ورزشي دكتر مريم نورشاهي- دكتر فرزاد غفوري ----- 1389 -
41 مديريت منابع انساني در سازمانهاي ورزشي المپيك پاكياناتان چلادوراي- آلبرتومادلا دكتر مهرزاد حميدي- حسين اكبري يزدي 1389 -
42 آموزش حركت درماني لاكشمي نارابانن دكتر حسن دانشمندي و همكاران 1389 موجود
43 قواعد پژوهشگري در تربيت بدني با تاكيد بر نگارش پايان نامه و مقاله (چاپ مشترك با انديشه هاي حقوقي) دكتر ابوالفضل فراهاني – كيوان شعباني مقدم ----- 1390 -
44 راهنماي عملي مديريت توريسم ورزشي دكتر فرشاد تجاري ----- 1390 موجود
45 دانستني هاي ايران- ورزش در تاريخ ايران (چاپ مشترك با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت فرهنگي و اجتماعي- دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي اجتماعي مهرداد بخشي ----- 1390 -
46 تمرين براي سالمندان كم توان ----- دكتر حسن دانشمندي و همكاران 1390 -
47 مديريت پروژه در ورزش: برنامه ريزي و فنون كنترل ----- دكتر فريده هادوي و همكاران 1390 موجود
48 فعاليت ورزشي و كنترل كلسترول
(چاپ مشترك حتمي)
دکتر جی. لاری دورستین دكتر گائيني و همكاران 1390 -
49 سبك هاي مديريت و رهبري در ورزش
(چاپ مشترك حتمي)
دكتر رمضاني نژاد ----- 1390 -
50 ارگونومي در ورزش و فعاليت بدني
(چاپ مشترك حتمي)
توماس ریلی دكتر حيدر صادقي 1390 -
51 اخلاق در ورزش دكتر مسعود نادريان جهرمي   1390 موجود
52 طب فوتبال یان اکستراند، یون کارلسون، آلن هادسون دكتر محمد حسين عليزاده، دكتر فرشيد طهماسبي،حامد عباسي 1390 موجود
53 يادگيري و كنترل حركتي (چاپ مشترك علم و حركت) ----- دكتر رسول حمايت طلب و علي ناصري 1390 -
54 آناتومي و فيزيولوژي انسان  (جلد دوم)
(چاپ مشترك حتمي)
----- دكتر خسرو ابراهيم و همكاران 1390 موجود
55 اصول، مباني و اهداف ورزش معلولان
(چاپ مشترك حتمي)
دكتر مجيد جلالي فراهاني ----- 1390 -
56 مديريت پژوهش(چاپ مشترك حتمي) دكتر ابوالفضل فراهاني ----- 1390 -
57 پروتكل ورزشي جانوران آزمايشگاهي
( دانشگاه تربيت معلم سبزوار)
----- دكتر حسيني كاخك-
دكتر قنبري نياكي
1390 موجود
58 راهنماي زبان تخصصي تربيت بدني (چاپ مشترك حتمي) دكتر حسن اسدي و همكاران ----- 1390 -
59 اصول علمی کشتی گرفتن دکترمحمود گودرزی- عبدالمهدی نصیرزاده ----- 1390 موجود
60 مدیریت استراژیک در سازمان های ورزشی دکتر اسفندیار خسروی زاده- دکتر مهرزاد حمیدی ----- 1390 موجود
61 برنامه ریزی راهبردی در ورزش اسکات چاپمن دکتر فرشاد تجاری 1390  
62 دایره المعارف تخصصی طب ورزشی ----- علی اکبر جدیدان- علیرضا توانایی 1390 موجود
63 امور مالی و تامین وجوه در ورزش باب استوارت دکتر بهرام یوسفی- بهزاد ایزدی 1390 موجود
64 راهنمای جامع آسیب های ورزشی- تشخیص و درمان کریستر رلف دکتر نادر رهنما- محمد مشهدی- نوید کلالی- سجاد باقریان 1391 موجود
65 سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی بریان مک کنزی دکتر حبیب هنری- دکتر رضا رجبی 1391 موجود
66 بیومکانیک ورزشی، اصول بهبود حرکات انسان آنتونی بلازویچ دکتر سعید ایل بیگی- علیرضا نصرزاده- بهناز محبی- حامد ارغوانی 1391 موجود
67 استانداردهای سلامت و آمادگی جسمانی دکتر جی هافمن دکتر رحمن سوری- دکتر حبیب هنری 1391 موجود
68 مدیریت فوق برنامه و مسابقات دکتر فریدون تندنویس ----- 1391 موجود
69 کاربرد نرم افزار در پژوهش های علوم ورزشی سید مرتضی طیبی- رضا شجیع- فاطمه قربانعلیزاده- خداپرست ----- 1391 موجود
70 آموزش المپیک رولاند نول دکتر مهرزاد حمیدی- مریم جعفری 1391 موجود
71 فیزیولوژی ورزش کاربردی دکتر حمید آقا علی نژاد- دکتر حمید رجبی- دکتر معرفت سیاهکوهیان ----- 1391 موجود
72 تغذیه ورزشی پیشرفته دن بناردوت دکتر مینو باسامی- روح اله رنجبر- عبدالرضا کاظمی- جواد اکبری- جواد ضیاء الحق 1391 موجود
73 مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی دکترمحمد حسین علیزاده- مهدی قیطاسی ----- 1391 موجود
74 راهنمای پیشگیری از آسیب در ورزش رولد باهر، لارس انگبرتسن دکترمنصور صاحب الزمانی، دکتر نادر رهنما، هیمن محمدی 1391 موجود
75 اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت دکتر منصور اسلامی- دکتر محسن دماوندی ----- 1391 موجود
76 تمهیدات کمیته های ملی المپیک برای بازی های المپیک و آسیایی ----- دکتر مهرزاد حمیدی- سیده مهسا حسینی 1391 موجود
77 فیزیولوژی پیشرفته (چاپ مشترك حتمي) ----- دکتر شادمهر میردار 1391 -
78 بیوشیمی (چاپ مشترك حتمي) ----- دکتر فرهاد دریانوش و همکاران 1391 -
79 نگاهی علمی به هندبال روز (چاپ مشترك حتمي) جواد زارعی، دکتر مهدی طالب پور ----- 1391 -
80 علوم كاربردي در تيراندازي با کمان دكتر طالب پور، دکتر محمد کشتی دار، بهزاد بهزادنیا ----- 1391 موجود
81 فيزيولوژي ورزش باليني دکتر زهرا حجتی،دكتر حمید اراضي، دکتر فرهاد رحمانی نیا ----- 1391 موجود
82 تمرینات مقاومتی مبتنی برآنالیز فنون کشتی دکتر بهمن میرزایی، بهنام نقی پور گیوی، محمدحسین قهرمانی ----- 1391 موجود
83 ژنتیک و ورزش جی. بورمز، بازل- ام هبلینک بازل- آ.پی.هیل، بریسبین- تی.نوکس، کاپ تاون سعید میرزایی 1391 موجود
84 جنبه های عصبی عضلانی فعالیت بدنی فیلیپ اف گاردینر دکتر  رضا قرا خانلو،دکتر احمد آزاد 1391 موجود
85 مجموعه مقالات ایمونولوژی ورزش پژوهشگاه و دانشگاه تربیت مدرس ----- 1391 موجود
86 رشد حرکتی در طول عمر کاتلین ام.هی وود، نانسی گچل دکتر محمدعلی اصلانخانی، دکتر مهدی نمازی زاده، دکتر معصومه شجاعی و ... 1391 -
87 گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1391 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392 موجود
88 کتابچه کتب منتشره پژوهشگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392 موجود
89 تاریخ تربیت بدنی و ورزش کشور دکتر سید نصراله سجادی ----- 1392 موجود
90 اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی دکتر محمد احسانی، دکتر رضا شجیع ----- 1392 موجود
91 160 راهکار برای کاهش وزن دکتر سعید نقیبی ----- 1392 موجود
92 شاخص های پایش و ارزیابی برنامه های کلان بخش تربیت بدنی و ورزش کشور دکتر محمد جوادی پور، منیره علی ----- 1392 موجود
93 بیومکانیک دویدن محسن دماوندی ----- 1392  
94 خودگفتاری در ورزشکاران دکتر بهروز عبدلی، مریم اکرادی ----- 1392  
95 توجه در ورزش دکتر علیرضا بهرامی، نسرین چلونگریان ----- 1392  
96 تحلیل رفتگی روان شناختی در ورزش دکتر بهروز عبدلی، سیدحجت زمانی ثانی ----- 1392  
97 آرام سازی از طریق ماساژ دکتر بهروز گل محمدی ----- 1392  
98 روانشناسی مسابقات ورزشی دکتر بهروز گل محمدی ----- 1392  
99 استعدادیابی در فوتبال دکتر رضا قراخانلو ----- 1392  
100 استعدادیابی در والیبال دکتر خسرو ابراهیم ----- 1392  
101 استعدادیابی در تکواندو پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
102 استعدادیابی در جودو پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392 -
103 اسعدادیابی در دوومیدانی دکتر حمید آقاعلی نژاد ----- 1392  
104 فساد اداری در سازمان های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392 -
105 مشارکت خانواده ها در ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
106 پیمایش ملی فعالیت بدنی ایرانیان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392 -
107 اوقات فراغت و ورزش های تفریحی سالمندان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
108 هنجاریابی پرسشنامه خود ادارکی جسمانی PSPP پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
109 هنجاریابی آزمون توجه ورزشکاران پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
110 هنجاریابی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
111 هنجاریابی ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
112 هنجاریابی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
113 هنجاریابی پرسشنامه های: انگیزشی شرکت در فعالیت های بدنی تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1392  
114 راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی
جلد 1: پیکرسنجی
راجر استون- توماس رایلی دکتر وازگن میناسیان، محمد علی نژاد 1392 موجود
115 راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی
جلد 2: فیزیولوژی ورزشی
راجر استون- توماس رایلی دکتر وازگن میناسیان، محمد علی نژاد 1392 موجود
116 ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی پیتر جی. ماد، کارل فاستر دکتر رحمان سوری، امین اله دشتیان   موجود
117 راهنمای آسیب های ورزشی دکتر رابرت اس. گاتلین دکتر امیرحسین براتی، مروارید هاشمی صبور، ابوالفضل قهقائی 1392 موجود
118 زمانبندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش تئودور ا بومپا دکتر حمید رجبی، دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر معرفت سیاه کوهیان 1392 موجود
  برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی دکتر سیدامیراحمد مظفری ----- 1392 موجود
119 کاربرد مهارت های ذهنی در ورزش دکتر مهدی سهرابی، دکتر مهدی فتحی ----- 1393 موجود
120 گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1392 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1393 موجود
121 مبانی ACSMدر تمرین قدرتی و بدنسازی جلد1 نیکلاس راتمس دکترمحمد شریعت زاده، زهره برهانی کاخکی 1393 موجود
122 مبانی ACSMدر تمرین قدرتی و بدنسازی جلد2 نیکلاس راتمس دکترمحمد شریعت زاده، زهره برهانی کاخکی 1393 موجود
123 سازگاری عروق خونی به فعالیت بدنی دکتر مریم نورشاهی، دکترکمال رنجبر، حسین طاهری چلدرنشین ----- 1393 موجود
124 مقدمه ای بر بازاریابی ورزشی آرون سی تی اسمیت دکترمحمود جعفرپور، محمدرضا زواره، صادق حسنی مقدم 1393 موجود
125 فعالیت جسمانی و رفتار کم تحرک جوانان آلن ال اسمیت، استوارت جی اچ بیدل دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی، فاطمه رضایی، صنم بیگم قدس میرحیدری 1393 موجود
126 بیومکانیک فوتبال دکتر عباس معمارباشی ----- 1393 موجود
127 گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1393 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
128 فعالیت بدنی بر روی صندلی چرخدار و بدون آن ای. ان دیویس یاسر گاراژیان، ناهید سلطانیان 1394 موجود
129 طب فوتبال یان اکستراند، یون کارلسون، آلن هادسون دکتر محمد حسین علیزاده، دکتر فرشید طهماسبی، دکتر حامد عباسی 1394 موجود
130 مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی دکتر محمد حسین علیزاده و همکاران ----- 1394 موجود
131 فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها دکتر دبیدی روشن ----- 1394 موجود
132 ورزشکاران پارالمپیکی ایو وانلاندوایک، والتر آر تامپسون علیرضا نصیرزاده 1394 موجود
133 پیشگیری از افتادن سالمندان دبراج رز دکتر ملیحه نعیمی کیا، دکتر امین غلامی، روح الله طالبی 1394 موجود
134 آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال یننس بنگزبو، مگنی مور دکتر غلامرضا جهانی، دکترعبدالحسین پرنو، راضیه قلی پور 1394 موجود
135 فیزیولوژی ورزش کاربردی دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر حمید رجبی، دکتر معرفت سیاه کوهیان ----- 1394 موجود
136 حمایت مالی در ورزش آلین فراند، لوئیجینو توریجیانی، آندرو کامپس ای پوویل دکتر فرشاد تجاری، دکتر حسین پورسلطانی 1394 موجود
137 ساعت ورزشکاران توماس دبلیو، رولند دکتر حمید رجبی، حمید قبادی، محمدمهرداد حق گو، مهدی علی خواه 1394 موجود
138 سندرم اختلالات سیستم حرکتی شرلی سهرمن و همکاران دکتنر امیرحسین براتی، دکتر حسن دانشمندی، فرهاد رضا زاده، شیرین عالی 1394 موجود
139 ماهیت روان شناسی ورزشی کوستاس آی کاراگئورگیس، پیتر سی. تری دکتر مهدی شهبازی، دکتر علیرضا بهرامی 1394 موجود
140 جنبه های روانی – اجتماعی ورزش رقابتی کودکان و نوجوانان دکتر علیرضا بهرامی ----- 1394 موجود
141 راهنمای فعالیت بدنی ویژه افراد مبتلا به سرطان بر اساس رهنمودهای ACSM ملیندا ال. آروین دکتر امین عیسی نژاد، دکتر صادق امانی، دکتر رسول اسلامی، دکتر عبدالرضا کاظمی 1394 موجود
142 مدیریت برند و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر وجیهه جوانی، دکتر همیلا تکلی ----- 1394 موجود
143 بیومکانیک قایقرانی دکتر منصور اسلامی، مهدی بقائیان ----- 1394 موجود
144 تمرینات اکسنتریک دکتر علی شریف نژاد،، یاسمین، عابد خسروجردی ----- 1394 موجود
145 فلش کارت حرکت شناسی فهیمه نجفی ----- 1394 موجود
146 مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
147 مجموعه مقالات رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
148 مجموعه مقالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
149 مجموعه مقالات مدیریت، ارتباطات و گردشگری ورزشی هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
150 مجموعه مقالات آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
151 مجموعه مقالات جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزشی هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
152 مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
153 مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
154 مجموعه مقالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
155 مجموعه مقالات مدیریت، ارتباطات و گردشگری ورزشی نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
156 مجموعه مقالات آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1394 موجود
157 گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1394 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ----- 1395 موجود
158 کفش ورزشی دکتر علی شریف نژاد، بهروز تیموریان ----- 1395 موجود
159 نقش عوامل تروفیکی در سازگاری های عصبی- عضلانی  به فعالیت بدنی دکتر رضا قراخانلو، دکتر رسول اسلامی ----- 1395 موجود
160 مقدمه ای بر علوم ورزشی از دیدگاه ACSM جفری آ. پوتیگر دکتر محمد شریعت زاده،، علی اکبر جهاندیده، آرزو ایلدرآبادی، یاسر فخرایی، دکتر حسین صمدی 1395 موجود