شیوه نامه تک نگار

مقدمه
 به‌منظور انتقال سريع دانش و كاربردي نمودن اطلاعات علمي و تخصصي مرتبط باتربیت بدني و علوم ورزشي، شيوه نامه طراحي و انتشار تک‌نگاره‌ای علمي تربیت‌بدنی و علوم ورزشي به شرح ذيل ساماندهي می‌گردد.
 
هـــدف
انتقال دانش روز
كاربردي كردن اطلاعات تخصصي
آسان‌سازی انتقال و تسهيم دانش
توسعه علمي موضوعات تخصصي ورزشي
پر كردن شكاف بين علم و عمل در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشي
 
فرايند اجرا
الف) امور مربوط به محتوا
 1. تك نگار بايد يك موضوع تخصصي ویژه را در برگیرد.
 2. موضوع تخصصي را در سطحي فراتر و پیشرفته‌تر از يك كتاب مرجع مطرح و معرفي نمايد.
 3. عناوين و مطالب خلاصه، گويا و روشن باشد.
 4. اصطلاحات مورداستفاده تا حد امكان سليس و روان تهيه و تنظيم گردند.
 5. مطالب بابیانی دقيق ارائه گردند و از زياده نويسي و پراکنده‌گویی پرهيز شود. سعي شود از حداقل كلمات براي بيان حداكثر مفاهيم استفاده شود.
 
ب) نحوه تنظيم (وظايف مؤلف)
 1. با توجه به تخصصي بودن تك نگار و اينكه هدف پرداختن به يك موضوع تخصصي است، تك نگار در 60 تا 100 صفحه تهيه و تنظيم گردد.
 2. هر صفحه 20 سطر با قلم ب نازنين با اندازه 13 و با احتساب پاورقي‌ها
 3. تناسب جدول‌ها، شكل‌ها و نمودارها با متن لازم و ضروري است
 4. تك نگار بايد بخش‌بندی يا فصل‌بندی شود.
 5. ارجاعات مربوط به منابع در متن تك نگار آورده شود. فهرست منابع (کتاب‌نامه) در انتهاي تك نگار بر اساس روش ونكوور ((Vancouver آورده شود.
 6. در طول تهيه، تدوين و چاپ اثر جهت رفع مشكلات و موانع احتمالي، ارتباط و همكاري مستمر با پژوهشگاه صورت پذيرد.
 7. مسئوليت انجام صفحه‌آرایی بر عهده نويسنده و طراحي طرح روي جلد بر عهده پژوهشگاه هست.
 8. نويسنده تك نگار بايد داراي مدرك دكترا باشد و اسامي دانشجويان نمی‌تواند به‌عنوان همكار آورده شود.
 9. يك نسخه (قطع رقعي) از تك نگار به همراه CD مربوطه به پژوهشگاه ارسال گردد.
 
ج) وظايف پژوهشگاه
 1. پس از دريافت تك نگار توسط پژوهشگاه، تك نگار جهت ارزيابي براي داور / داوران متخصص ارسال و پس از ارزيابي و تائيد شوراي نشر براي چاپ اقدام خواهد شد.
 2. پس از طي مراحل مذكور قرارداد با صاحب اثر منعقد می‌گردد.