آیین نامه انتشارات

ماده 1: مقدمه
به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر، انعقاد قرارداد آثار منتشر شده و در راستای افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران و همچنين ارتقاء حفظ و حراست از هويت علمي پژوهشگاه اين آئين نامه تنظيم مي گردد تا پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي در جهت اجراي رسالت و سياست هاي مرتبط با حوزه نشر و توليد علم، نيازهاي متنوع پديدآورندگان و خوانندگان آثار حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي را پاسخگو باشد.
ماده 2: منظور از انتشارات در این آیین نامه
منظور از انتشارات در این آیین‌نامه، عبارت از آثاری است که با تصویب شورای نشر پژوهشگاه، به‌صورت های مختلف الكترونيكي و چاپي منتشر می‌گردد و روی جلد آن‌ها آرم پژوهشگاه و عبارت « پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» چاپ می‌شود.
ماده 3: اهداف
3-1: بررسي، ارزيابي و انتشار كليه آثار قابل نشر مانند کتاب‌های مرجع، آموزشي به‌عنوان كتاب درسي، کمک‌درسی گرایش‌های مختلف تربیت‌بدنی و علوم ورزشي
3-2: انتشار پژوهش‌های خاتمه يافته در پژوهشگاه
3-3: انتشار كليه آثار قابل نشر مرتبط با سلامت جامعه، سازمان‌ها و نياز عموم مردم (مرتبط با علوم ورزشي)
3-4: كمك به افزايش دانش اعضاي هیئت‌علمی، دانشجويان و ساير افراد جامعه از طريق نشر آثار ارزنده‌ی پژوهشگران و انديشمندان ايراني و غير ايراني
ماده 4: مسئول شوراي نشر
مسئول شوراي نشر رئيس پژوهشگاه می‌باشد كه مسئوليت برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي مجموعه فعالیت‌های علمي و اجرايي به‌منظور نيل به اهداف پژوهشگاه را بر عهده دارد.
ماده 5: اعضاي شوراي نشر
5-1: رئيس پژوهشگاه به‌عنوان رئيس شورا، مسئوليت اداره شورا را بر عهده خواهد داشت.
5-2: معاون پژوهشگاه به‌عنوان دبير جلسه در غياب رئيس مسئوليت اداره شورا را بر
عهده خواهد داشت.
5-3: مدیریت انتشارات به‌عنوان منشي بدون حق روی در جلسه خواهد بود.
5-4: تعداد 7-5 نفر از اعضاي هیئت‌علمی آشنا به امور نشر و پژوهش به صلاحديد و ابلاغ رياست پژوهشگاه.
تبصره 1: شورا می‌تواند برحسب مورد و بنا به‌ضرورت از شخصیت‌های علمي و نخبگان به پيشنهاد رئيس يا معاون مربوطه جهت شركت در جلسات بدون حق راي دعوت كند.
تبصره 2: مدت عضويت در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا براي دوره‌های بعدي مانعي ندارد.
تبصره 3: نشست‌های شورا به‌صورت برنامه زمان‌بندی و بااطلاع قبلی، به دعوت رئیس شورا برگزار می‌گردد و با حضور رئیس جلسه (رياست پژوهشگاه يا معاون) و با حضور نصف بعلاوه يك از اعضاي هیئت‌علمی رسمیت می‌یابد. جلسات فوق‌العاده برحسب مورد با هماهنگی با اعضا برگزار می‌شود.
تبصره 4: اعضاي شورا موظف هستند که پیوسته در نشست‌های شورا حضور یابند و یا 24 ساعت پیش از تشکیل نشست عدم حضور خود را بابیان دلیل به رئیس یا دبیر شورا اعلام نمایند. شرکت نکردن درسه نشست پیاپی یا پنج نشست متناوب بدون دلیل در یک سال، خودداري از عضویت در شورا تلقی خواهد شد و به صلاحديد رياست پژوهشگاه عضو جانشین، برگزیده و منصوب خواهد گردید.
ماده 6: وظايف و اختيارات شوراي نشر
6-1: تعیین و تصویب شاخص‌های ارزیابی آثار.
6-2: بررسی، اظهارنظر و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آثاري که به شورا ارجاع داده می‌شود.
 6-3: فراهم کردن زمینه‌های لازم براي انتشار آثار اعضاي هیئت‌علمی و پژوهشگران.
6-4: اتخاذ تصمیم در مورد تجدید چاپ، تعیین شمارگان، حق‌الزحمه‌ی نشر آثار، جایزه‌ی تشویق نشر و تخفیف بهاي آثار منتشرشده در چارچوب آیین‌نامه.
6-5: تهيه و تصويب آئین‌نامه‌های اجرائي انتشارات، تجدیدنظر و پيشنهاد هرگونه اصلاح در آئین‌نامه به رياست پژوهشگاه.
6-6: برآورد نيازهاي حوزه نشر در جامعه.
6-7: تصويب كتاب‌هايي كه در فرايند انتشارات پژوهشگاه به چاپ خواهد رسيد.
6-8: تدوين برنامه انتشاراتي سالانه شوراي انتشارات شامل:
6-8-1 تعيين اولويت‌هاي كتب انتشاري
6-8-2: تعيين اولويت‌ها و شرايط صاحب اثر
6-8-3: تعيين شرايط عمومي پذيرش نشر آثار
ماده 7: وظایف كارشناس انتشارات
7-1: دعوت از اعضاي شورا به‌منظور تشکیل نشست‌ها.
7-2: تنظیم دستور جلسه و صورت‌جلسه و ثبت مصوبه‌ها و تصمیم‌های شورا.
7-3: نگهداري و حفظ آثار ارجاعی به شورا.
7-4: طرح آثار در شورا در نخستین فرصت ممکن و به ترتیب زمانی.
7-5: فراهم کردن گزارش سالانه مربوط به فعالیت شورا در پایان هرسال و تنظیم برنامه‌ی فعالیت‌های سال بعد با همکاري شورا و تسلیم آن به معاونت پژوهشگاه.
7-6: ارسال مصوبات و پيگيري آن‌ها
ماده 8: مقررات مالي
با توجه به مصوبات هيئت امناء منطقه دو پژوهشي و تصويب در شوراي پژوهشي پژوهشگاه در خصوص حق تأليف، ترجمه، داوري، ويراستاري و نمونه‌خوانی اقدام خواهد شد.
اين آئین‌نامه در 8 ماده، 4 تبصره و يك ضميمه در جلسه 38 شوراي نشر مورخ 13/10/1390 مورد موافقت قرار گرفت.
ضميمه: تعاريف
اثر: هرگونه تألیف، تصنیف، ترجمه، حاشیه‌نویسی، گردآوري و تنظیم، تصحیح متون و تدوین و هرگونه پژوهشی که قابل‌چاپ و نشر باشد.
اثر درسی: کتابی که در هر یک از رشته‌های مختلف دانشگاهی تدریس می‌شود و بخش عمدهاي از سرفصل مصوب آن درس را می‌پوشاند.
اثر کمک‌درسی: به کتابی گفته می‌شود که استاد یا دانشجو را در رشته‌های مختلف دانشگاه یاري می‌دهد.
صاحب اثر: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که اثر را به یکی از صورت‌های ذکرشده، ارائه نماید.
کتاب: به آثاري که به موضوعی خاص درزمینهٔ مای موردنظر در علوم اختصاص داشته باشد و متن اصلی آن از 48 صفحه بیشتر و به‌طور مستقل صحافی شده باشد کتاب و به کمتر از این تعداد جزوه یا رساله اطلاق می‌گردد.
تصنیف: اثري است که صرفاً از ذوق، قریحه، تجربیات و تحقیقات صاحب اثر سرچشمه گرفته و تحریر شده باشد و یا پیرامون مقوله‌ای خاص به شرح، توضیح و توصیف پرداخته باشد.
تألیف: اثري است که پیرامون موضوعی خاص و با استفاده از آثار و تجربیات و تحقیقات صاحب اثر بر اساس فکر و اندیشه‌ی دیگران نگارش یافته است.
 
تقریر و تحشیه: تنظیم بیانات و گفته‌های علمی صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروري و توضیحی بر آن.
 
تدوین و گردآوري: اثري که به وجود آورنده آن، مقالات و مطالبی را متناسب با موضوعی خاص گردآورده و به تدوین آن همت گمارده باشد. ارائه توضیحات ویژه در ارتباط با هر مقاله و مطلب و یا افزودن حواشی لازم از ضروریات این کاراست. ارجاع به موارد مورداستفاده در متن الزامی است.
 
ترجمه: اثري است که یا از زبان غیرفارسی به زبان فارسی و برعکس و یا از یک‌زبان به زبان دیگر برگردانده شده باشد.
 
ویرایش: انجام هرگونه اصلاح در یک اثر است که ازنظر کیفیت به سه صورت زیر انجام می‌پذیرد:
ویرایش علمی: هرگونه اصلاح علمی شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتواي اثر، مقابله متن با اصل، در صورت ترجمه رفع اشکالات و ابهامات علمی، تحقیق و بررسی منابع و مآخذ متن و تعیین میزان مستند بودن منابع.
ویرایش ادبی: انجام هرگونه حک‌واصلاح شامل اصلاحات دستوري و سبکی متن، نشانه‌گذاری، خط، یکسان کردن پانوشت‌ها، ارجاعات، نمودارها، جدول‌ها، فهرست‌ها، تصاویر و ...، بازبینی واژه‌نامه در صورت ضرورت و پاراگراف‌بندی مطالب.
 
ویرایش فنی: بر مبناي شیوه‌نامه‌ی نشر، تعیین نوع قلم و شماره‌ی آن در تمامی متون بر اساس زیبایی شامل متن اصلی و فرعی، زیرنویس‌ها، فرمول‌ها و ... کنترل غلط‌های چاپی و املایی و نیز عدم جاافتادگی در متن و یکدست بودن پانوشت‌ها و ارجاعات موارد مشابه آن است.