شیوه نامه تعیین حق الزحمه مدرسان

الف) کارگاه هایی که پژوهشگاه راسا برگزار می کند:
حق الزحمه تدریس= (مبلغ شهریه × تعداد شرکت کنندگان × 45/0) × ضریب رتبه
* ضریب رتبه علمی: مربی(8/0)، استادیار (1)، دانشیار (1/1)، استاد (2/1)
** در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از 20 نفر باشد، به ازای هر نفر، 10 درصد شهریه به حق الزحمه مدرس اضافه می گردد.
** کارگاه هایی که درآمد خالص آنها بیش از 30 میلیون ریال باشد، حق الزحمه مدرس به ازای هر ساعت تدریس 165000 تومان تعیین می گردد به شرطی که فراتر از 70 درصد درآمد خالص کارگاه نباشد.
 
ب) کارگاه هایی که توسط موسسات دیگر برگزار می گردد و پژوهشگاه صرفا به لحاظ علمی تایید و گواهی صادر می کند (در این نوع کارگاه ها، برای مدرس، از طرف پژوهشگاه ابلاغ صادر نمی گردد):
  • حق الزحمه مدرس با توافق مدرس و موسسه مجری تعیین و مستقل از پژوهشگاه پرداخت می شود.
  • 30 درصد درآمد کارگاه برای صدور گواهی و حق نظارت به پژوهشگاه پرداخت می گردد.
  • حداقل مبلغ برای صدور هر گواهی (در سال 95)، 30 هزار تومان است.
 
ج) کارگاه هایی که توسط اعضاء هیات علمی یا کارکنان پژوهشگاه طراحی و برگزار می گردد و پژوهشگاه صرفا به لحاظ علمی تایید و گواهی صادر می کند:
مطابق با آئین نامه حق بالاسری، کل شهریه بایستی به حساب پژوهشگاه واریز گردد و پژوهشگاه تا سقف 30 درصد را به عنوان حق بالاسری کسر کرده و مابقی را به مدرس یا مجری پرداخت می نماید.
نظارت
پژوهشگاه، یک نفر را به عنوان ناظر برای هر کارگاه اعزام می کند تا گزارش کارگاه را از طریق فرم مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد به دفتر آموزش های آزاد پژوهشگاه ارسال نماید. حق الزحمه ناظر توسط پژوهشگاه از محل درآمد کارگاه پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای سال 95، به ازای هر روز 150 هزار تومان می باشد.
نکات مهم:
  • هر نوع پرداخت به افراد ذینفع در کارگاه های آموزشی (موسسه خصوصی، مدرس، ناظر) با عقد قرارداد صورت می پذیرد.
  • حداقل تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه 12 نفر می باشد.
  • شهریه هر کارگاه توسط مدرس یا مجری برگزاری، پیشنهاد می شود و توسط پژوهشگاه تعیین و تائید می گردد.
  • همه کارگاه ها باید بر روی سامانه کارگاه های آموزشی پژوهشگاه به آدرس workshop.ssrc.ac.ir ثبت شوند و با حضور ناظر پژوهشگاه برگزار گردد، در غیر اینصورت مورد تایید نمی باشند.
  • حق الزحمه ساعات عملی کارگاه ها با ضریب 5/1 محاسبه و پرداخت خواهد شد.
  • در مواردی که بیش از 1 مدرس در برگزاری کارگاه شرکت دارند، حق الزحمه کل پرداختی از سوی پژوهشگاه برابر با مجموع حق الزحمه مدرسین بر اساس رتبه علمی* و ساعت تدریس خواهد بود.
در مواردی که مدرس از جانب پژوهشگاه به شهر دیگری اعزام گردد، به ازای هر 300 کیلومتر مسافت، بین 100 تا 200 هزار تومان (بسته به نوع وسیله نقلیه مسافرتی) به حق الزحمه مدرس اضافه خواهد شد.
اگر مدرس هستید و درخواست برگزاری کارگاه دارید
لطفا اینجا را کلیک کنید