معاون فناوری و ارتباط با جامعه

Shariatzadeh-(1).jpg

دکتر محمد شریعت زاده جنیدی
معاونت فناوری


 
مرتبه علمی
استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی
    
 
راه های ارتباطی:
 
تلفن محل کار:   88893298-021
وب سایت:        www.ssrc.ac.ir
پست الكترونيك: shariatzade221@yahoo.com