معاون اداری و مالی


اقاجانی.jpg

آقای عبدالله آقاجانی
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

شرح وظایف واحد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع :
 • ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس پژوهشگاه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب.
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
 • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس پژوهشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 • پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست پژوهشگاه.
 • همكاري با معاونت پژوهش و فناوری جهت حسن اجراي اهداف، وظايف و برنامه‌‌هاي پژوهشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني پژوهشگاه مطابق با مصوبات ، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط.
 • رسيدگي به اهداف اجرايي پژوهشگاه و هدايت و نظارت  بر چگونگي گردش كار‌ها و روش‌هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي پژوهشگاه.
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناء.
 • تعيين وضعيت موجود پژوهشگاه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگنا‌ها و مشكلات و فرصت‌ها و تهديدات پيش‌رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقاء به وضعيت مطلوب.
 • جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز براساس طرح جامع پژوهشگاه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليت‌هاي لازم در جهت اجراي طرح‌هاي عمراني پژوهشگاه (اعم از پيماني، اماني و ...)
 • انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات موجود.
 • تشكيل كميته تدوين روش‌هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونت‌هاي پژوهشگاه.
 • استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش‌هاي مختلف پژوهشگاه.
 • تدوين روش‌هاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيزات پژوهشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي پژوهشگاه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي رييس پژوهشگاه.