مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری


عکس-پرسنلي-(1).jpg

سید کاوه نوابی
سرپرست برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
 

شرح وظایف مدیریت برنامه،بودجه وتحول اداری وبهره وری

 • انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه پژوهشگاه .
 • همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
 • جمع­آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي پژوهشگاه .
 • ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها وتخصیص اعتبارات مصوب
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي پژوهشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .
 • بررسي و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي عمراني با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني پژوهشگاه و واحدهای تابعه و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه .
 • انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه با همكاري مديريت امور اداري و پشتیبانی.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف پژوهشگاه.
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبودروشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وری.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه پژوهشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات پژوهشگاه .
 • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت پژوهشگاه.
 • همكاري با مدیریت امور اداری و پشتیبانی در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه.
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
 • مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش، تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
 • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.
 • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي پژوهشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.
 • پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري پژوهشگاه.
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري پژوهشگاه.
 • ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در پژوهشگاه.
 • اجرای برنامه های آموزشی،کارگاههای آموزشی،برگزاری سمینارها وگردهمایی در ارتباط با تحول اداری وبهره وری با همکاری واحدهای ذی ربط پژوهشگاه.