مدیریت امور مالی


fekri.jpg
آقای حامد فکری
مدیر امور مالی

شرح وظایف کلی مدیریت امور مالی پژوهشگاه :

 • انجام كليه امور مالي پژوهشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مصوب هیات امناء مربوطه .
 • دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي پژوهشگاه .
 • تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذي‌ربط .
 • رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات .
 • همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني پژوهشگاه .
 • نگهداري و تنظيم اسناد مالي.
 • رسيدگي به اسناد مالي پژوهشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين نامه هاي مالي  و معاملاتي.
 • نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن .
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط و نحوه استفاده از آنها .
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالي جهت ارائه به معاونت مربوط.
 • تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها .
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .