نازنین راسخ
n_rasekh663@yahoo.com
گروه پژوهشی رسانه ها و ارتباطات ورزشی
حوزه های مطالعاتی:ارتباطات و رسانه های ورزشی، علم سنجی و مطالعات راهبردی در سازمان های ورزشی
رزومه:
 
رزومه نازنین راسخ
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی نام رشته نام گرایش دانشگاه محل تحصیل معدل ورود فراغت از تحصیل رساله/ پایان نامه
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران 18/78 1384 1386 ارتباط مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران 18/54 1387 1391 طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشور
تدریس و فعالیت های آموزشی
مقطع دانشگاه محل تدریس عنوان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران مدیریت ارتباطات سازمانی (روابط عمومی ورزشی)
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مدیریت رفتار سازمانی
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل روش تحقیق
دکتری پژوهشگاه علوم ورزشی مدیریت پروژه
کارشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز اصول سازمان و مدیریت ورزشی
کارشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز روش تحقیق با تاکید بر علوم رفتاری
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران مدیریت دانش
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران اصول بازاریابی ورزشی
دکتری پژوهشگاه علوم ورزشی مدیریت رفتار سازمانی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیریت مالی و اداری در ورزش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نظریه ها و مبانی اوقات فراغت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه غیر انتفاعی البرز اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فیزیولوژی ورزشی 1 
کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه غیر انتفاعی البرز روش تحقیق
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برنامه ریزی استراتژیک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برنامه ريزي استراتژيك در بازاريابي ورزشي
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شهریار اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شهریار مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار امار توصیفی در علوم ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شهریار کاربرد نرم افزار اس پی اس اس در علوم ورزشی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شهریار ارتباط شناسی
عنوان طرح سازمان حمایت کننده سمت سال
شروع
سال
پایان
بررسي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس كشور و ارائه راهکارهای مناسب آموزش و پرورش همکارطرح 1385 1386
مقایسه توصیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارائه راهکار برای ارتقاء کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم همکارطرح 1386 1387
بررسی استاندارد ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مورد نیاز برنامه جدید تربیت بدنی در سه مقطع تحصیلی و ارایه راهکارهای مناسب  جهت استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات آموزش و پرورش همکارطرح 1377 1388
تدوین  سند جامع سلامت شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه مجری 1392 1393
تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی مجری 1392 1393
 
مطالعه تحلیلی وضعیت تولید علم حوزه علوم ورزشی ایران با رویکرد ارائه راهکارهای پژوهشی  برای تحقق چشم انداز 1404 و توسعه ورزش کشور پژوهشگاه علوم ورزشی مجری 1394 1396
الگوی هماهنگی بین بخشی سازمان مسئول در ارائه خدمات سلامت در مرحله پاسخ به حوادث و بلایا پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج مجری 1394 1395
تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در حوزه بانوان با رویکرد ورزش پژوهشگاه   علوم ورزشی مجری 1394 1396
ارائه الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشه استراتژی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیکBSC پژوهشگاه   علوم ورزشی مجری 1395 1396
 
مقالات پژوهشی
ردیف عنوان مقاله اسامی همکاران نام مجله/ژورنال درجه علمی وضعیت
 
سال
چاپ / پذیرش
1 نقش برنامه درسی پنهان  در رفتار دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی و دبیرستان های شهر زنجان رقیه حیدری- پروین صمدی- محمد جوادی پور- نازنین راسخ نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی علمی ترویجی داخلی پذیرش 1396
2 بررسی و مقایسه دیدگاه های معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی در مدارس متوسطه شهرستان های استان مرجان انگوتی- پروین صمدی- محمد جوادی پور- نازنین راسخ نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی علمی ترویجی داخلی پذیرش 1396
3 نقش ورزش و توسعه دیپلماسی در پیشبرد سیاست های فرهنگی-اجتماعی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران  
نازنین راسخ- محمد جوادی پور
 
مدیریت ورزشی علمی پژوهشی وزارتین چاپ DOI:
10.22059/JSM.2017.235086.1860
4 Validating organizational Silence Questionnaire at Ministry of Youth Affairs and
Sports of Iran
Salah Naghshbandi- Nazanin Rasekh
Fahimeh Mohammadhassan
 
International Journal of Social Sciences (IJSS)
 
علمی -پژوهشی چاپ 2017
5 تاثیر درک سیاست های سازمانی و درک حمایت های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در سازمان های ورزشی غرب ایران نازنین راسخ- سعید خانمرادی - شیرین زردشتیان مطالعات راهبردی ورزش و جوانان علمی -پژوهشی پذیرش 1396
6 طراحی مدل نقشهاي بشارتدهندگان باشگاههاي لیگ برترفوتبال ایران معصومه کلاته سیفري- نازنین راسخ- مسعود فریدونی مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC پذیرش 1396
7 ارائه مدلی از اثر مؤلفههاي کیفی وبسایت ورزش سه بر استقبال  کاربران معصومه کلاته سیفري- نازنین راسخ
مسعود فریدونی
مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC پذیرش 1396
8 تحلیل ساختارورزش تربیتی ایران نازنین راسخ- سید احمد سجادی - سید محمد حسین رضوی - مرتضی دوستی پژوهش در ورزش تربیتی علمي- پژوهشي پذیرش 1396
9 مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان نازنین راسخ  مدیریت ورزشی علمي- پژوهشي پذیرش 1396
10 مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا نازنین راسخ- سید احمد سجادی - سید محمد حسین رضوی- مرتضی دوستی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان علمي- پژوهشي پذیرش 1396
11 اثر سرمایه فکری برعملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی تصمیم گیری در پژوهشگاه علوم ورزشی ایران شیرین زردشتیان - سعید خانمرادی  - نازنین راسخ فصلنامه علمی –پژوهشی مدیریت ورزشی علمي- پژوهشي پذیرش 1395
12 تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح حسین زارعیان - مهرعلی باران چشمه-  محمود فاضل -   نازنین راسخ نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش علمي- پژوهشي پذیرش 1395
13 تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی وزارت علومف تحقیقات و فناوری و ارائه نقشه اجرایی برمبنای مدل BSC شهرام عظیمی- مهرزاد حمیدی- محمدپورکیانی-  نازنین راسخ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان علمی -پژوهشی پذیرش 1395
 
ردیف عنوان مقاله اسامی همکاران نام مجله/ژورنال درجه علمی وضعیت
 
سال
چاپ / پذیرش
14 Determining Strategic Program for Administration Department of Physica
Education of Ministry of Science, Researches & Technology by Balance Score Carc
(BSC)
 
شهرام  عظیمی- مهرزاد حمیدی محمدپورکیانی - نازنین راسخ
 
 
Gazella journal
Master Journal List
ISSN:0231-8865
ISI
 
پذیرش
15.11.2016
15 بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت، بهره‌وری و سرانه اماکن ورزشی دانشگاه‌ فردوسی مشهد نازنین راسخ - حسن مظفری-  محسن اسمعیلی نشریه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی مازندران علمی -پژوهشی پذیرش 1395
16 تعیین عوامل کلیدی موفقیت برتوسعه محصول در صنایع چاپ: (مطالعه موردی صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی) رضا محمد کاظمی - نازنین راسخ مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC پذیرش 1395
17 ارزیابی نگرش کارافرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راهکار(دولتی و خصوصی) رضا محمد کاظمی -   نازنین راسخ -
 فاطمه اسماعیلی
مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC پذیرش 1395
18 تاثیر گرایش به بازار بروفاداری مشتریان با توجه به کیفیت خدمات در پارک های آبی محسن اسماعیلی - مهدی رسولی
جواد مرادی - نازنین راسخ
نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی علمی -پژوهشی پذیرش 1395
19 The Effect of Entrepreneurial Competencies on Innovation:
A Case Study of Professional Sport Clubs
رضا محمد کاظمی-  نازنین راسخ
محمد نوید
International Business Research نمایه در EBSCO
ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012
چاپ Vol. 9, No. 11 016
20 Quantitative Strategic Planning of General Office of Sports and Youth in Regard to Championship Sport Using QSPM in Kermanshah Homayoun Abbasi Saeed Khanmoradi- Hsain Eydi1- Nazanin Rasekh International Journal of Sports Science International Journal چاپ  
 2016, 6(2): 36-45
21 طراحی و تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه  علوم ورزشی نازنین راسخ-  محمد جوادی پور - ریحانه شاقلی   مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ شماره 36
22 مطالعه تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک نازنین راسخ -  مجتبی امیری   مطالعات مدیریت ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ شماره 25
مهر و آبان 1393
23 پیش بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی  اداره ورزش و جوانان شهر مشهد نازنین راسخ - حسن مظفری نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش علمي- پژوهشي چاپ شماره1
بهار 1393
24 استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP نازنین راسخ - سید نصرا...سجادی نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش علمي- پژوهشي چاپ زمستان 1394
25 پیش بینی سکوت سازمانی  برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه   علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نازنین راسخ -  سوسن رحیمی - مریم کردی نشریه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علمي- پژوهشيISC پذیرش پاییز 1394
 
ردیف عنوان مقاله اسامی همکاران نام مجله/ژورنال درجه علمی وضعیت
 
سال
چاپ / پذیرش
26 موانع فرهنگی ورزش بانوان نازنین راسخ 
 
فصل نامه علم و اخلاق در ورزش علمی- ترویجی چاپ شماره 2
1393
27 علم سنجی نازنین راسخ 
 
مجله الکترونیکی پژوهشگاه تربیت بدنی علمی- ترویجی چاپ پاییز 1394
28 A description of the  environmental status in sports sets and facilities of tehran (case study: sports sets of Tehran municipality) نازنین راسخ ، رامین بلوچی
 
European journal of experimental biology علمي- پژوهشي چاپ شماره 6
سال 2013
29 طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشور نازنین راسخ -سیدنصرا...سجادی مهرزادحمیدی  -محمد خبیری نشریه حرکت علمي- پژوهشيISC چاپ مردادو شهریور1394
30 بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران ( از دیدگاه تماشاگران)  رضا محمدكاظمي- محمود شيخ - مهدی شهبازي ،,نازنین راسخ   نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ نشریه شماره 17
31 بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مهرزاد حمیدی- نازنین راسخ-سید نصرا...سجادی نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ نشریه شماره 24
32 بررسي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس كشور و ارائه راهکارهای مناسب علیرضا فارسی -معصومه ملالی زاده -منصور سیاح -نازنین راسخ -حجت الله دارایی. نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ نشریه شماره 16
33 مقایسه توصیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارائه راهکار برای ارتقاء کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویان کشوربا استفاده از نظرمربیان علی محمد امیرتاش- علیرضا فارسی-نازنین راسخ-محبوبه غیور نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم ورزشی علمي- پژوهشيISC چاپ نشریه شماره 9، بهار 90
کتاب
ردیف عنوان کتاب تالیف/ترجمه/تدوین ناشر در مرحلة داوری در مرحلة چاپ چاپ شده
1 تحلیل محتوای پیام های ارتباطی تالیف اندیشه آرا     *
2 ورزش، فعالیت بدنی و زندگی تالیف پژوهشگاه علوم ورزشی   *  
3  تدوین برنامه استراتژیک بر مبنای شاخص های ارزیابی تالیف و تدوین انتشارات پادینا     *
4 فرایند بلیط و مدیریت فروش در ورزش ترجمه پژوهشگاه علوم ورزشی     *
5 مدیریت مالی در ورزش ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد   *  
6 رهبری معاصر در سازمان های ورزشی ترجمه پژوهشگاه علوم ورزشی *    
7 گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم ورزشی در سال 1393 تدوین و گردآوری پژوهشگاه علوم ورزشی     *
8 گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم ورزشی در سال 1394 تدوین و گردآوری پژوهشگاه   علوم ورزشی     *
9 گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم ورزشی در سال 1395 تدوین و گردآوری پژوهشگاه   علوم ورزشی     *
10 خلاصه دستاوردهای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین و گردآوری پژوهشگاه   علوم ورزشی     *