مهدی بیاتی
m.bayati@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
حیطه های پژوهشی مورد علاقه: سازگاری های عضلانی به فعالیت ورزشی و تمرین، پایش آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
رزومه: