محمد شریعت زاده
shariatzade221@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی مدیر فناوری و تجاری سازی پژوهشگاه علوم ورزشی حوزه های تخصصی علم تمرین و تغذیه ورزشی
رزومه:
دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران (1391)
کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی از دانشگاه  خوارزمی (تربیت معلم سابق) (1386)
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) (1384)
     (1379)   ديپلم، گرايش رياضي و فيزيك از دبيرستان نمونه دكتر حسابی