محمد حسین قربانی
ghorbani.moho@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
زمینه های مطالعاتی: /مدیریت منابع انسانی در ورزش /کارآفرینی، اشتغال و مدیریت کسب و کارهای ورزشی /فرهنگ و اخلاق در ورزش
رزومه: