علی کاشی
ssrc.kashi@gmail.com
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
،توانبخشی ورزشی در افراد دارای کم توانی ،اختلالات رشد و یادگیری حرکتی ، ،فعالیت بدنی و رفتار حرکتی در اقشار مختلف سوء مصرف مواد در ورزش،
رزومه: