پژوهشکده مدیریت ورزشی

مهدی رسولی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
تست
حسین زارعیان
zareian.h@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
حوزه علاقمندی جهت پژوهش ،مطالعات المپیک، اقتصاد مقاومتی و فساد اقتصادی مطالعات اخلاق در ورزش،
ریحانه شاقلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محسن اسمعیلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محمد حسین قربانی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
مصطفی افشاری
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
نازنین راسخ
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
علی کاشی
a.kashi@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست

پژوهشکده طب ورزشی

حامد عباسی
hamedabbasi26@gmail.com
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
.
فریبا محمدی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
Ali Sharifnezhad, PhD. / علی شریف نژاد
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشی
زمینه های پژوهشی: مکانیک و مورفولوژی تاندون و عضله، انقباضات اکسنتریک، بیومکانیک کفش ورزشی و کفی طبی
سعید نقیبی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
محمد شریعت زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
معصومه هلالی زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
مهدی بیاتی
m.bayati@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
هادی روحانی | Hadi Rohani, PhD
h_rohani7@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی Assistant Prof. in Exercise Physiology

پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش

ملیحه نعیمی کیا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
امیر شمس
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی روانشناسی ورزشی
تست
علیرضا آقابابا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مبانی علوم انسانی در تربیت بدنی و ورزش
تست
امین غلامی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست
صالح رفیعی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست