تجهیزات آزمایشگاه

 خدمات آزمایشگاه
  • بازدید از آزمایشگاه و ارائه راهنمايي های تخصصي به مراجعه كنندگان
  • ارائه كارگاه هاي آموزشي به منظور آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی و کاربری آنها
  • استفاده از دستگاه ها جهت اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه