کد خبر : 34983 تاریخ انتشار : 1397/6/20-13:41:12
مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه به عنوان پر بازدیدترین مقاله نشریه مدیریت ورزشی در سایت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
مقاله "‌بررسی مهارت های مدیریتی(ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارت کل تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور" به عنوان پربازدیدترین و پردریافت ترین مقاله نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران در حال حاضر می باشد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/34983
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی  مقاله دکتر مصطفی افشاری  عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی تحت عنوان "‌بررسی مهارت های مدیریتی(ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارت کل تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور" به عنوان پربازدیدترین و پردریافت ترین مقاله نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران در حال حاضر می باشد.
درچکیده مقاله مذکور آمده است: امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقش های متعددی را بپذیرند و برای ایفای آنها به مهارت های خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارت ها در پست های مدیریتی از چالش های اصلی پیش روی مدیران ارشد و به ویژه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه گودرزی (1381) استفاده شد (a= 973/0). جامعه تحقیق مورد نظر کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور (41 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی است که در نهایت 20 پرسشنامه از مدیران ادارات دریافت و تعداد متخصصان نیز 11 نفر در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تحلیل واریانس فریدمن و t مستقل در سطح معناداری 05/0
P، 197/52 =?2). اولویت این مهارت ها برای مدیران به ترتیب شامل مهارت های انسانی (84/2 = MR)، ادراکی (13/2 = MR) و فنی (03/1=MR) است. باتوجه به نتایج تحقیق، اهمیت مهارت های انسانی در تمام رده های مدیریتی در سلسله مراتب مدیریت و در هر سازمانی جزء لاینفک انجام وظایف مدیریتی محسوب می شود.